Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN GOUDSBLOM EXPERTISE 

 

1. ALGEMEEN

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten, alsmede op de uitvoering van opdrachten door Gebruiker, alsmede op al hetgeen zich, naar aanleiding van of in verband met die aanbiedingen en/of opdrachten, mocht voordoen tussen Goudsblom Expertise, bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 65521625, hierna te noemen “Gebruiker” en een wederpartij / opdrachtgever waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.  

1.2 Verwijst de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst, dan wel op enig ander moment, naar zijn eigen algemene voorwaarden, dan wijst Gebruiker deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin Gebruiker schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft deze voorwaarden te accepteren.

1.3 Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van 'de opdrachtgever', zijn daaronder mede begrepen alle opdrachtgevers, die tezamen één opdracht hebben gegeven, alsmede zijn of hun gemachtigden.

1.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. 

1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de opdrachtgever/wederpartij zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. 

1.6 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden “naar de geest” van deze bepaling. 

1.7 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden. 

1.8 Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. 

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN

2.1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 

2.2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

2.3 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven. 

2.4 Indien de aanvaarding – al dan niet op ondergeschikte punten – afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, dan is de Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker nadrukkelijk schriftelijk anders aangeeft. 

2.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders. 

3. CONTRACTSDUUR, LEVERINGSTERMIJNEN, UITVOERING EN WIJZIGINGEN

3.1 Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde duur en heeft slechts betrekking op het bij de overeenkomst aangegeven doel. Er kan geen gevolg voor enig ander doel aan worden verbonden.

3.2 De overeenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de opdracht door Gebruiker aan de opdrachtgever, met aanduiding van het betreffende object of schadegeval, tenzij de opdrachtgever de opdracht, voldoende duidelijk omschreven, schriftelijk heeft verstrekt of bevestigd.

3.3 Wijzigingen in de overeenkomst zijn slechts bindend indien deze schriftelijk door Gebruiker zijn bevestigd en/of akkoord bevonden.

3.4 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. 

3.5 Indien Gebruiker gegevens behoeft van de wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker schriftelijk ter beschikking heeft gesteld. De opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat de opdracht onder zodanige condities kan geschieden, als de aard van de opdracht redelijkerwijs met zich meebrengt. 

3.6 Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

3.7 Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

3.8 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

3.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de wederpartij, van de bevoegde instanties etc. wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. 

3.10 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolgen zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden. 

3.11 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

3.12 Indien Gebruiker met de wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren. 

3.13 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de uitvoering van de overeenkomst langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal plaatsvinden. 

4. VERPLICHTINGEN VAN GEBRUIKER

Gebruiker zal de door haar aanvaarde opdracht naar beste weten en kunnen vervullen, nauwgezet en onbevooroordeeld, zoals dat van een onpartijdig expert en vertrouwenspersoon mag worden verwacht.

5. DESKUNDIGEN

5.1 Indien en voor zover Gebruiker dat nodig acht voor deugdelijke uitvoering van de opdracht, zal zij zich kunnen doen bijstaan door één of meer deskundigen.

5.2 Gebruiker zal bij selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Gebruiker is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens de opdrachtgever een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van door hem ingeschakelde derden te aanvaarden.

6. GEHEIMHOUDING

6.1 Gebruiker is verplicht tot geheimhouding jegens derden van al hetgeen haar, in het kader van de opdracht, ter kennis is gebracht of gekomen, alsmede van de inhoud van haar rapport aan de opdrachtgever; dit alles behoudens de noodzaak tot behoorlijke uitvoering van de opdracht, tot de aanwijzing door Gebruiker van één of meer deskundigen.

6.2 Indien Gebruiker één of meer deskundigen heeft aangewezen, zal zij aan deze deskundige(n) een geheimhoudingsplicht, als genoemd in lid 1 van dit artikel, opleggen.

6.3 De opdrachtgever zal alle rapporten etc., die hij ter zake van Gebruiker ontvangt, als strikt vertrouwelijk behandelen en deze niet anders gebruiken dan waarvoor zij bedoeld zijn.

7. OPSCHORTING, ONTBINDING EN TUSSENTIJDSE OPZEGGING

7.1 Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien: 

- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

- na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet na zal komen;

- de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

- Indien door de vertraging aan de zijde van de wederpartij niet langer van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 

7.2 Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd, zulks zonder de verplichting tot vergoeding van schade, welke dientengevolge door de wederpartij mocht worden geleden, en onder het uitbrengen aan de wederpartij van een mondeling of schriftelijk - zulks ter keuzen van Gebruiker - verslag over de reeds verrichte werkzaamheden. 

7.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebruiker de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

7.4 Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

7.5 Indien de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Gebruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

7.6 Indien de wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.

7.8 In geval van overlijden, curatele, liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de offerte of aanbieding in te trekken, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

7.9 Indien de wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

8. OVERMACHT

8.1 Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

8.3 Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

8.4 Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

9. RAPPORT

9.1 Aan het slot van de uitvoering van de opdracht brengt Gebruiker aan de opdrachtgever schriftelijk rapport uit van haar bevindingen.

9.2 Telkens wanneer Gebruiker dat nodig acht, dan wel partijen dat hebben afgesproken, brengt Gebruiker een tussenrapport aan de opdrachtgever uit.

10 BEEINDIGING EN BEWAARPLICHT

10.1 De werkzaamheden van Gebruiker eindigen (behoudens het geval van tussentijdse beëindiging als omschreven in art. 10) met de indiening van het eindrapport met betrekking tot de door haar aanvaarde opdracht.

10.2 Gebruiker zal alle gegevens, correspondentie, documenten en dergelijke stukken, die betrekking hebben op het aanvaarden en uitvoeren van de opdracht, gedurende een termijn van vijf jaren na de indiening van het rapport bewaren; overige materiële zaken, die betrekking hebben op het onderwerp van de opdracht, zullen door Gebruiker niet langer dan twaalf maanden na de indiening van het rapport behoeven te worden bewaard.

11 BETALING, RENTE EN KOSTEN

11.1 Tenzij schriftelijk nadrukkelijk anders overeengekomen, dient betaling binnen dertig dagen na factuurdatum plaats te vinden, zonder enige korting of verrekening, door bijschrijving op het rekeningnummer van Gebruiker, in de valuta waarin is gefactureerd. Een betaling heeft plaatsgevonden op het moment dat deze door de Gebruiker op het rekeningnummer is ontvangen. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren. 

11.2 Indien de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

11.3 Gebruiker heeft het recht de door wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

11.4 Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

11.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk Wetboek (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten. 

11.7 Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, thans de berekening conform de Staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK). Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd. 

11.8 Gebruiker heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.

11.9 Indien de opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen volgend op factuurdatum heeft gereclameerd, wordt de factuur geacht te zijn aanvaard en erkend.

12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 

12.2 Gebruiker is jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk, indien de opdracht voldoet aan het in artikel 3 alsmede aan het in artikel 4 bepaalde, zulks met inachtneming van het nader in dit artikel en in artikel 13 bepaalde.

12.3 Behoudens aansprakelijkheid van Gebruiker krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid, is Gebruiker niet aansprakelijk voor en derhalve nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen zowel bij de opdrachtgever als bij derden ontstaan ten gevolge van:

- ondeugdelijke condities, onder meer als bedoeld in artikel 3.5;

- onjuiste en/of onvolledige gegevens, als bedoeld in artikel 3, meer speciaal waar het betreft de door Gebruiker verlangde gegevens, voor zover Gebruiker de omstandigheden, ter verkrijging van zodanige gegevens, redelijkerwijs niet heeft kunnen waarnemen;

- door Gebruiker niet verrichte werkzaamheden, voor zover Gebruiker die werkzaamheden, in het kader van het in artikel 3 alsmede in artikel 4 bepaalde, redelijkerwijs niet behoefde te verrichten;

- fouten en/of vertragingen, ontstaan door de incorrecte werking van apparatuur, die door Gebruiker bij de uitvoering van de opdracht wordt gebruikt, tenzij de opdrachtgever aannemelijk maakt dat Gebruiker in de zorg voor die apparatuur is tekort geschoten. Deze uitsluiting geldt zowel in het geval de bedoelde incorrecte werking is veroorzaakt door het uitvallen of haperen in de stroomvoorziening en/of andere van buiten de apparatuur komende oorzaken, waarvan Gebruiker de voorkoming niet in de hand heeft, als door gebreken van de apparatuur, inclusief eventuele software, zelf;

- het niet of niet tijdig gereed komen van het rapport;

- de verrichtingen en handelingen van de in het kader van artikel 5 van deze algemene voorwaarden aangewezen deskundigen.

12.3 Gebruiker is evenmin aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan, door of vanwege de wederpartij ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken.

12.4 De wederpartij vrijwaart Gebruiker voor aanspraken van derden ter zake van schade aan, door of vanwege de opdrachtgever ter beschikking gestelde apparatuur en andere zaken voor de uitvoering van de werkzaamheden door Gebruiker, alsook ter zake van schade aan te inspecteren zaken.

12.5 Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe Schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

12.6 Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

12.7 Gebruiker moet er vanuit kunnen gaan, dat die gegevens correct en volledig zijn. Mocht(en) Gebruiker en/of door haar aangewezen deskundigen, als bedoeld in artikel 5, als gevolg van onjuistheid en/of onvolledigheid van die gegevens schade lijden, dan is de wederpartij gehouden die schade aan de benadeelde(n) te vergoeden.

13 AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING EN VERJARING

13.1 Eventuele aansprakelijkheid van Gebruiker is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat ingevolge de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. Eventuele samenloop van opdrachten wordt in dit verband als één geval aangemerkt.

13.2 Iedere vordering tegen Gebruiker verjaart één jaar na datum van indiening van het rapport als bedoeld in artikel 9 van deze algemene voorwaarden bij de wederpartij.

14 VRIJWARING

14.1 De wederpartij vrijwaart Gebruiker tegen alle aanspraken van derden, zowel ter zake van de uitvoering van de opdracht, als ter zake van het door Gebruiker uitgebrachte rapport.

14.2 Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de wederpartij. 

15. AANVULLENDE VOORWAARDEN BOUWKUNDIGE OPNAMEN

15.1 OPNAME METHODE

15.1.1 Ter herkenning wordt bij aanvang het huisnummer gefotografeerd. De opname van het exterieur wordt per gevel geïnspecteerd. Voor de situering van de gevels wordt over het algemeen de gevel aan de straatzijde als voorgevel aangehouden.

15.1.2 Bij de opname van het interieur wordt van beneden naar boven gewerkt, waarbij alle vertrekken afzonderlijk worden benoemd. Wanneer er bijvoorbeeld gesproken wordt over een kamer links voor, moet dit worden gezien vanuit de positie staande met het gezicht naar de ruimte toe. Voor de situering van de wanden wordt verwezen naar vaste punten zoals ramen, deuren of naastliggende vertrekken. Ook kunnen er verwijzingen worden gemaakt naar naastliggende panden en/of gevels.

15.2 BEPERKINGEN OPNAME

15.2.1 De opname wordt uitgevoerd zonder gebruikmaking van hulpmiddelen zoals instrumenten, ladders, steigers en dergelijke. Vlieringen, kruipruimten en/of andere ruimten die niet toegankelijk zijn middels een vaste trap, worden standaard niet geïnspecteerd. Ruimten die een veiligheidsrisico vormen voor de experts van Gebruiker, worden tevens uitgesloten van een inspectie.

15.2.2 De opname beperkt zich tot de direct zichtbare (onder) delen van de opgenomen bebouwing. Gebreken of constructiefouten onder/achter wand-, vloer- en/of plafondafwerkingen, vormen geen onderdeel van de opname, tenzij deze zich duidelijk aftekenen in voornoemde afwerking. Indien relevant, worden de aanwezige wand-, vloer- en/of plafond-afwerkingen vermeld, die demontabel ofwel verwijderbaar zijn. Enkele voorbeelden zijn; houten vloeren, voorzetwanden of verlaagde plafonds. De aanwezige roerende goederen die de inspectie beperken, zoals meubilair, schilderijen, vloerbedekking, stellingen, planten, begroeiing en dergelijke, worden tijdens de opname niet verplaatst.

15.2.3 Er dient rekening te worden gehouden met het feit, dat sommige gebreken, bijvoorbeeld haarscheurtjes in pleisterwerk, niet altijd zichtbaar zijn. Een en ander is sterk afhankelijk van de lichtsterkte en lichtval. Hetzelfde geldt voor gebreken in metselwerk door bijvoorbeeld terug liggende voegen.

15.2.4 Indien het waarneembaar is, dat een object niet waterpas ligt of uit het lood staat, wordt hiervan een vermelding gemaakt, zonder dat hiertoe metingen worden uitgevoerd.

15.2.5 Indien de eigenaar/bewoner geen toestemming verleent voor de opname van een bepaalde ruimte of als onderdelen niet toegankelijk zijn, wordt hiervan melding gemaakt in het rapport.

15.2.6 Gebruiker beschouwt de opgemaakte rapportage als afgerond, ook als een deel van de bebouwing als gevolg van bovenstaande oorzaken niet wordt geïnspecteerd.

15.3 BEELDMATERIAAL

15.3.1 Naast een overzicht van de gevels worden de geconstateerde gebreken zoveel mogelijk ondersteund met beeldmateriaal. Bij de opname van de infrastructuur wordt de toestand van het gebied eveneens in kaart gebracht door middel van beeldmateriaal, ondersteund met tekst.

15.3.2 Fijne scheurvorming in gestukadoorde en/of geschilderde plafonds worden wel beschreven, maar niet altijd in detail op beeldmateriaal vastgelegd.

15.4 KRIMPSCHEUREN / NORMAAL VOORKOMENDE GEBREKEN

Krimpscheuren zijn de te verwachten naden/scheuren bij aansluitingen van houtachtige materialen op steenachtige materialen, bij onderlinge aansluiting van houtwerkdelen/betimmeringen en bij de overgang van gestukadoorde plafonds op muren. Deze naden/scheuren worden daarom beschouwd als normaal voorkomende gebreken en worden niet altijd specifiek vermeld in het rapport.

15.5 DEFINITIE SCHEURVOMINGEN

- Haarscheur: scheurwijdte van circa 0,1 mm.
- Lichte scheur: scheurwijdte van circa 0,5 - 1 mm.
- Matige scheur: scheurwijdte van circa 1 - 3 mm.
- Zware scheur: scheurwijdte groter dan 3 mm.
- Craquelé: scheurvorming die zich netvormig vertakt (veelal haarscheuren).

16 TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

16.1 Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van, alsmede op de uitvoering van opdrachten door Gebruiker is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats / vestigingsplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

16.2 Alle geschillen met betrekking tot de kwaliteit van het uitgevoerde werk, waaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zowel van feitelijke als van juridische aard, zullen worden beslecht door middel van arbitrage, overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.

16.3 Door deze arbitrage clausule wordt niet uitgesloten de bevoegdheid van partijen om zich, voor spoedeisende aangelegenheden, te wenden tot de Voorzieningenrechter in kort geding van de woonplaats van Gebruiker, en om over te gaan tot het nemen van conservatoire maatregelen en de middelen om die in stand te houden.

16.4 Door deze arbitrale clausule wordt evenmin uitgesloten de bevoegdheid van Gebruiker om zich ter invordering van een factuur en nevenvorderingen te wenden tot de bevoegde Burgerlijke Rechter, in welk verband slechts de Burgerlijke Rechter binnen het vestigingsgebied van Gebruiker bevoegd is, voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.

16.5 Het in lid 4 en lid 5 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht van Gebruiker om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde Burgerlijke Rechter.

17 NEDERLANDSTALIGE EN ENGELSTALIGE VERSIE

17.1 Van deze voorwaarden bestaat zowel een Nederlandstalige als een Engelstalige versie.

17.2 Bij discrepantie tussen deze versies is hetgeen de Nederlandstalige versie bepaalt doorslaggevend met terzijdestelling van het bepaalde in de Engelstalige versie.

18 VINDPLAATS EN WIJZIGING VOORWAARDEN

18.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

18.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.